Missie en visie

Missie

Het is ons doel om de kinderen op De Ontdekkingsreis op holistische wijze te begeleiden bij het ontwikkelen van hun natuurlijke talenten, hun competenties en bij het samenwerken vanuit verbinding. Op deze manier willen wij bijdragen aan de vorming van betrokken en zelfbewuste mensen die samen bouwen aan een duurzame toekomst met respect voor alles wat leeft. Mensen die al lerend hun eigen plek in nemen.

Visie

Op De Ontdekkingsreis hebben wij oog voor de mogelijkheden en uitdagingen van een kind. Door met elkaar het gesprek te voeren kunnen we samen uitdagende leerdoelen opstellen die de kinderen richting geven in hun leerproces en waarmee ze eigenaar worden van dat proces. Zo werken wij naar een optimale uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Het kind kan vol kennis over zichzelf en met een divers pakket aan vaardigheden om de wereld te begrijpen vol vertrouwen de volgende stap zetten.

Het onderwijs op De Ontdekkingsreis wordt vormgegeven vanuit de samenhang tussen de verschillende vakgebieden, leren door te ervaren en vaardig worden door oefening. Naast de basisvakken besteden wij ook aandacht aan extra vakken zoals handvaardigheid, drama, muziek, natuuronderwijs, programmeren, tekenen en bewegingsonderwijs. Op persoonlijk niveau wordt op gepaste wijze ruimte gecreëerd voor onderwerpen die de kinderen zelf interesseert.

Identiteit

De Ontdekkingsreis is een vernieuwingsschool waar we werken vanuit de holistische mensvisie. Hoofd, hart en handen dienen allen te worden aangesproken om tot optimale ontwikkeling te komen. We werken vanuit gelijkwaardigheid door oprecht naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor ontwikkelen we steeds meer kennis over onszelf en dit maakt het mogelijk om persoonlijke leerdoelen te beschrijven en daaraan te werken. De opbrengst van deze werkwijze is dat we kinderen en teamleden in de school zien die:

  • Feedback kunnen geven en ontvangen
  • Vragen kunnen stellen
  • Kunnen luisteren
  • Kunnen reflecteren op werk, gedrag en gevoel
  • Hoffelijk zijn
  • Kunnen analyseren en creëren
  • Nieuwsgierig en enthousiast zijn
  • Zelf problemen kunnen oplossen

Voor onze besluitvorming gebruiken we de Consent-methode bij onze kringen. 

De CONSENT-methode® biedt de structuur om een gedragen doel te bereiken en de status quo te doorbreken. Het geeft iedereen gelijkwaardige ruimte én verantwoordelijkheid om vanuit eigenheid, kwaliteit en inspiratie bij te dragen aan het bereiken van het gezamenlijke doel. Het resultaat is effectiviteit, groei, verbinding, respect en vooral synergie. Voor meer informatie: https://consentmethode.nl

Samenwerken vanuit verbinding is ons uitgangspunt. Samenwerken met ouders, kinderen en school. Open en oprecht elkaar ontmoeten om de ontwikkeling van de kinderen zo goed te ondersteunen.