Ziekmelden en verlof

Ziekmelding

Ouders kunnen hun kind op de dag zelf ziek melden via telefoonnummer: 0343-521711

Leerplicht en Verlofregeling

Elk kind mag met een leeftijd van 4 jaar naar de basisschool, verplicht is het nog niet. Op de eerste schooldag, die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden, wordt een kind leerplichtig.
In het kader van de leerplicht is het niet toegestaan om, buiten het vakantierooster, extra vakantie op te nemen. In bijzondere situaties kan ontheffing verleend worden, daarvoor neemt de schoolleiding contact op met de leerplichtambtenaar voor overleg over de rechtmatigheid.

Vakantie

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag een kind niet van school wegblijven. Op deze regel is één uitzondering, namelijk als een ouder door de zijn of haar werk niet weg kan in de schoolvakantie (vanwege seizoensgebonden arbeid) en indien het gezin daardoor in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie kan. Alleen dan kan een kind (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de schoolleiding.

Extra vrij

Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval) kan een kind vrij krijgen. Tot en met tien schooldagen moet hiervoor toestemming gevraagd worden aan de schoolleiding. Voor meer dan tien dagen moet de ouder toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Ook voor sommige religieuze feesten mogen kinderen maximaal een dag thuisblijven. Dit moet gemeld worden aan de schoolleiding. Een kind krijgt bijvoorbeeld geen vrij om een dagje naar een pretpark te gaan met opa en oma, omdat een vakantie goedkoper is, om eerder op vakantie te gaan om files te ontlopen.

Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen?

Verlof voor speciale aangelegenheden kan worden aangevraagd bij de schoolleiding.
ABSENTIE formulier De Ontdekkingsreis.pdf
Verlofaanvraag De Ontdekkingsreis.pdf