Ziekmelden en verlof

Ziekmelding

Ouders kunnen hun kind op de dag zelf ziek melden via telefoonnummer: 0343-521711

Leerplicht en Verlofregeling
Uw kind mag met een leeftijd van 4 jaar naar de basisschool, verplicht is het nog niet. Op de eerste schooldag, die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden, is uw kind leerplichtig.
In het kader van de leerplicht is het niet toegestaan om, buiten het vakantierooster, extra vakantie voor uw kind op te nemen. In bijzondere situaties kan ontheffing verleend worden. 

Vakantie

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. Op deze regel is één uitzondering, namelijk als u als ouder door uw werk niet weg kunt in de schoolvakantie (vanwege seizoensgebonden arbeid) en uw gezin in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie kan. Alleen dan kan uw kind (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de directie van de school.

Extra vrij

Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval) kan uw kind vrij krijgen. Tot en met tien schooldagen moet u hiervoor toestemming vragen aan de directie van de school. Voor meer dan tien dagen moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Ook voor sommige religieuze feesten mogen kinderen maximaal een dag thuisblijven. U moet dit melden aan de directie van de school. Uw kind krijgt bijvoorbeeld geen vrij om een dagje naar een pretpark te gaan met opa en oma, omdat een vakantie goedkoper is, eerder op vakantie omdat u files wilt ontlopen.

Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen?

Verlof voor speciale aangelegenheden kan worden aangevraagd bij de schoolleiding.
ABSENTIE formulier De Ontdekkingsreis.pdf
Verlofaanvraag De Ontdekkingsreis.pdf